SELECTED FINANCIAL DATA


2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

12 314

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 355

 Zysk (strata) brutto

1 246

Zysk (strata) netto

1 132

Aktywa razem

10 729

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 241

Zobowiązania długoterminowe

187

Zobowiązania krótkoterminowe

2 900

Kapitał własny

7 488

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-