STRUKTURA KAPITAŁU


aktualizacja: 31-12-2019


Kapitał zakładowy POLMAN S.A. obejmuje  33 000 250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:

Seria Liczba Rodzaj akcji

A

15 000 000    imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1)

B

5 000 000    zwykłe na okaziciela

C

2 000 000    zwykłe na okaziciela

D

3 400 000    zwykłe na okaziciela

E

7 600 250    zwykłe na okaziciela

 

Dane ogólne: 

  Liczba akcji:

 

33 000 250     Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:  23 952 294

  Liczba głosów na WZA:

 

48 000 250     Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,58%

  Kapitał akcyjny:

 

3 300 025      Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 952 294

  Cena nominalna akcji:

 

0,10     Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 81,15% 

  Rozwodniona liczba akcji:

 

   Free float: 27,42%