WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

14 232

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

   224

 Zysk (strata) brutto

     71

Zysk (strata) netto

    12

Aktywa razem

12 907

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 407

Zobowiązania długoterminowe

   287

Zobowiązania krótkoterminowe

5 092

Kapitał własny

7 499

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-