WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

9 657

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 290

 Zysk (strata) brutto

1 244

Zysk (strata) netto

1 004

Aktywa razem

8 320

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

884

Zobowiązania długoterminowe

334

Zobowiązania krótkoterminowe

542

Kapitał własny

7 435

Kapitał zakładowy

3 473

Liczba akcji

34 730

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0