WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

9 512

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 832

 Zysk (strata) brutto

1 557

Zysk (strata) netto

1 472

Aktywa razem

10 259

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 351

Zobowiązania długoterminowe

205

Zobowiązania krótkoterminowe

928

Kapitał własny

8 907

Kapitał zakładowy

3 473

Liczba akcji

34 730

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0