WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

8 568

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(12)

 Zysk (strata) brutto

191

Zysk (strata) netto

194

Aktywa razem

10 060

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

958

Zobowiązania długoterminowe

225

Zobowiązania krótkoterminowe

724

Kapitał własny

9 102

Kapitał zakładowy

3 473

Liczba akcji

34 730

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0