WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

8 429

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(1 203)

 Zysk (strata) brutto

(2 271)

Zysk (strata) netto

(2 254)

Aktywa razem

7 975

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 160

Zobowiązania długoterminowe

796

Zobowiązania krótkoterminowe

1 327

Kapitał własny

5 815

Kapitał zakładowy

3 473

Liczba akcji

34 730

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0