WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

13 132

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

822

 Zysk (strata) brutto

720

Zysk (strata) netto

677

Aktywa razem

8 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 562

Zobowiązania długoterminowe

476

Zobowiązania krótkoterminowe

1 808

Kapitał własny

6 342

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0