WYBRANE DANE FINANSOWE

2017 | 2016 | 2015 | 2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Dane w tys. zł

2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

10 658

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

170

 Zysk (strata) brutto

15

Zysk (strata) netto

14

Aktywa razem

9 296

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 939

Zobowiązania długoterminowe

376

Zobowiązania krótkoterminowe

2 516

Kapitał własny

6 356

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-