ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk (strata) na działalności operacyjnej