WZA 2022.06.08

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POLMAN S.A.

 Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 68, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000275470, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje
w trybie art. 402 (1) i 402 (2) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień:

28 lipca 2022 r. (środa), na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Na Skraju 68, Warszawa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
  za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych

zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

 

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 12 lipca 2022 r.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 24 czerwca 2022 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 13 lipca 2022 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

 

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji,
 • odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 • wartość nominalną akcji,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 25,26,27 czerwca 2022 r., w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: sekretariat@polman.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

 

 1. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki lub elektronicznie, na adres e-mail: sekretariat@polman.pl

 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 lipca 2022 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

 

 

 • PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki lub elektronicznie, na adres e-mail: sekretariat@polman.pl

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

 

 1. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

 

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

 1. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

 

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: sekretariat@polman.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

 

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

 

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

 

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.polman.pl) oraz w swojej siedzibie.

 

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.polman.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. 

 

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:

www.polman.pl.

 

 

 

Prezes Zarządu
Mariusz Nowak

 

Wzór pełnomocnictwa     

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo

 

Ja ………………………………..(imię i nazwisko), PESEL……………….., legitymujący się dokumentem tożsamości nr …………………………….[numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu …………………………………..[imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr …………………………….[numer dokumentu], PESEL ……………………., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez …………………………………..(nazwa osoby prawnej)] akcji POLMAN S.A.
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień:

28 lipca 2022 r. godzina 10.00 w siedzibie spółki (ul. Na Skraju 68, Warszawa).


 

FORMULARZE:

Projekty Uchwał 

Ogłoszenie

Liczba akcji 

Formularz

 

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WZA 28.07.2022 POLMAN (TUTAJ)

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań
Miejsce pracy: Cały kraj
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową realizację projektów związanych z remontami i budową chłodni kominowych i wentylatorowych na terenie Polski, a także pozostałych krajów Europy.
Zadania:
Ocena jakości elementów montażowych,
Analiza rysunków roboczych,
Prowadzenie uzgodnień technicznych z przedstawicielem Zleceniodawcy,
Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji procesów świadczonych usług,
Planowanie, organizowanie i nadzór nad postępem prac zespołu pracowników,
Opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami technicznymi Zleceniodawcy
Wymagania:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (warunek konieczny),
Gotowość do pracy w delegacji (warunek konieczny),
Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,
Dobra organizacja czasu pracy,
Umiejętności planowania harmonogramu prac zespołu pracowników,
Dyspozycyjność,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
Doświadczenie w pracy na budowach przy realizacji obiektów przemysłowych będzie dodatkowym atutem,
Mile widziane wykształcenie techniczne, bądź status studenta.
Oferujemy:
Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres sekretariat@polman.pl

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Miejsce pracy: Cały kraj
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współodpowiedzialna za wsparcie procesu technicznego, rekomendowanie i wdrożenia rozwiązań oraz kontrolę harmonogramu realizacji usługi w obiektach instalacji chłodni kominowych i wentylatorowych.
Zadania:
Opracowania harmonogramu prac serwisowych realizowanych zleceń,
Prowadzenie uzgodnień technicznych z przedstawicielem Zleceniodawcy,
Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji procesów świadczonych usług,
Planowanie, organizowanie i nadzór nad postępem prac zespołu pracowników,
Opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami technicznymi Zleceniodawcy
Wymagania:
Wykształcenie z obszaru inżynierii energetycznej lub inżynierii procesowej;
Dobra organizacja czasu pracy,
Umiejętności planowania harmonogramu prac zespołu pracowników,
Dyspozycyjność,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Czynne prawo jazdy,
Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
Miłą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres sekretariat@polman.pl

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.