Blog

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15 czerwca 2020r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 5/2020
Data: 2020-05-20 07:34:03
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15 czerwca 2020r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2020 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 30 maja 2020 r. („Dzień Rejestracji – record date”)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem:

https://polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20200615

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na min. trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 12 czerwca 2020r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

formularze dla_pelnomocnika_ZWZA_2020_06_15

projekty_uchwalZWZA_POLMAN_2020_06_15

ogloszenie_ZWZA_POLMAN_2020_06_15