Blog

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 1/2017
Data: 2017-01-04 14:25:01
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. informuje, że w dniu 04 stycznia 2017 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Księgowe Czesława Zalewska z siedzibą przy ul. Aluzyjnej 25E lok 104, 03-149 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3186 uchwałą nr 504/41/2007 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 9 stycznia 2007 r.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i oceny prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym POLMAN SA, sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2016 r. za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.

Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza POLMAN S.A. (uchwała nr 03/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.) działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”