Blog

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta wspólnej kadencji 2019-2024

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 7/2020
Data: 2020-06-15 15:19:31
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta wspólnej kadencji 2019-2024
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie §9 Statutu POLMAN S.A., powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Krystynę Nowak – uchwała nr 11 WZA z dnia 15.06.2020r.

Informacje o Członkach Rady Nadzorczej powołanych na ponowną, wspólną kadencję znajdują się na stronie www.polman.pl

Pani Krystyna Nowak została powołana w skład Rady Nadzorczej POLMAN S.A. na wspólną kadencję na lata 2019-2024.

Pani Krystyna Nowak posiada bogate doświadczenie zawodowe umożliwiające sprawne wypełnianie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Krystyna Nowak nie prowadzi konkurencyjnej wobec Emitenta działalności gospodarczej oraz nie wykonuje innej działalności poza strukturami Emitenta, co pozwoli na aktywne uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Krystyna Nowak nie pełniła dotychczas funkcji w organach zarządzających i nadzorczych oraz aktualnie nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.

Pani Krystyna Nowak nie była karana i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym ani też w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.