Struktura kapitału

Kapitał zakładowy POLMAN S.A. obejmuje 33 000 250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:

Seria Liczba Rodzaj akcji
A 15 000 000 imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1)
B 5 000 000 zwykłe na okaziciela
C 2 000 000 zwykłe na okaziciela
D 3 400 000 zwykłe na okaziciela
E 7 600 250 zwykłe na okaziciela

Dane ogólne: 

Liczba akcji: 33 000 250 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 927 294
Liczba głosów na WZA: 48 000 250 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,51%
Kapitał akcyjny: 3 300 025 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 927 294
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,10%
Rozwodniona liczba akcji: Free float: 27,50%
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań