Blog

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 9/2021
Data: 2021-06-21 19:32:22
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §2, §3 ust. 1, §7 ust. 2, §10 ust. 2, §11 ust. 2 lit. a) i b) oraz dodaniu §9 ust. 8 Statutu Spółki. Zakres uchwalonych zmian zostaje załączony w odrębnym załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PLM_210621_ZWZ_zmiany_statutu_podjete_zalacznik

PLM_210621_ZWZ_uchwaly_podjete_zalacznik