WZA 2018.05.09

Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 09 maja 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 23 kwietnia 2018 r. („Dzień Rejestracji – record date”)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze do głosowania przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20180509 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 04 maja 2018r.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”