WZA 2019.05.07

Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 07 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07 maja 2019 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 21 kwietnia 2019 r. („Dzień Rejestracji – record date”)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.
Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20190507 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na min. trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 02 maja 2019r.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”