WZA 2020.06.15

Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 15 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2020 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 30 maja 2020 r. („Dzień Rejestracji – record date”)
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.
Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://polman.pl/pl/investor-relations/wza/wza-20200615 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na min. trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A., tj. 12 czerwca 2020r.
Podstawa Prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 1) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”