Blog

Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za rok 2017

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 9/2017
Data: 2017-12-12 10:20:36
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za rok 2017
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z „Audyt Kancelaria Zalewscy Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Solidarności 129/131 lok. 195, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000599767, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4068.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i oceny prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym POLMAN SA, sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r. tj. za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Termin realizacji badania ustalono na okres od 15 grudnia 2017 do dnia 07 marca 2018 roku.

Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza POLMAN S.A. (uchwała nr 03/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.) działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”