WZA 2023.06.20

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §2 Statutu Spółki:

– Obecna treść §2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
25.29.Z –Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”