OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POLMAN S.A.

 

Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 68, zarejestrowanej

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod

numerem KRS 0000275470, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje

w trybie art. 402 (1) i 402 (2) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

(ZWZA) na dzień:

20 czerwca 2023 r. (wtorek), na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie

Spółki, przy ulicy Na Skraju 68, Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku

2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu,

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

za rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

FORMULARZE:

OGŁOSZENIE WZA POLMAN

LICZBA AKCJI WZA 2023 POLMAN

FORMULARZ WZA 2023 POLMAN

UCHWAŁY WZA 2023 POLMAN

Sprawdź aktualne oferty pracy
Zapoznaj się z naszą ofertą

O Firmie

Spółka POLMAN S.A świadczy usługi
od 1986 roku

Spółka POLMAN S.A. została założona w 1986 roku z inicjatywy Panów Piotra Krawczyka i Mariusza Nowaka. W początkowym okresie swojej działalności firma zajmowała się świadczeniem usług porządkowych oraz sprzedażą profesjonalnych środków i urządzeń do utrzymania czystości. Spółka była prekursorem powstania nowoczesnej i profesjonalnej branży usług porządkowych i czyszczących na rynku polskim. W roku 1991 zarząd nad spółką objęli Pan Mariusz Nowak jako Prezes Zarządu i Pan Piotr Krawczyk jako Wiceprezes Zarządu, którzy do dzisiaj pozostają również największymi akcjonariuszami spółki.
New Project - 2021-05-27T145129.115 (1)
Oferta
Nasze usługi

Instalacje przemysłowe

Serwis katalizatorów

Chłodnie przemysłowe

Informacje
Warto sprawdzić
about2-img-11

Adres

ul. Na Skraju 68
02-197 Warszawa
about2-img-12

Telefon

+48 22 720 02 77
+48 22 868 40 13
about2-img-13

Email

info@polman.pl
sekretariat@polman.pl